Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The importance of location factors of rural tourism companies in the selected region
Written by (author): Ing. Miriama Karľová
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:
Ing. Michal Cifranič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Význam lokalizačných faktorov podnikov vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
Summary:
Cestovný ruch má v súčasnosti dôležité postavenie a jeho významnosť neustále stúpa. Lokalizačné rozhodnutia zohrávajú kľúčovú úlohu pri lokalizácii podnikov v priestore. Cieľom bakalárskej práce bolo poukázať na dôležitosť lokalizačných faktorov pri výbere lokality pôsobenia vybraných podnikov vidieckeho cestovného ruchu. Predmetom skúmania boli 3 podniky lokalizované v Prešovskom samosprávnom kraji, v okrese Snina. V práci bol uskutočnený dotazníkový prieskum, ktorého účelom bolo zistiť dôležitosť vybraných lokalizačných faktorov pri alokácii podniku. Niektoré faktory majú rozhodujúci význam v rámci lokalizačného rozhodovania a niektoré nemajú vplyv na alokáciu podniku. Medzi faktory, ktoré podniky uviedli ako rozhodujúce pri ich alokácii patria: existencia podnikateľských príležitostí; kúpyschopnosť obyvateľstva; cena pitnej vody; kvalita vody; rozvinutosť a nákladovosť cestnej dopravy; dostupnosť rekreačných zariadení a športovísk; blízkosť dodávateľov; atraktívnosť regiónu; rozvetvenosť informačných kanálov; cena pozemkov. Na základe sumarizovaných poznatkov sme dospeli k záveru, že podniky uskutočnili efektívne lokalizačné rozhodnutie, a tým si zabezpečili významné postavenie na trhu.
Key words:
trh, suroviny , lokalizačný faktor, infraštruktúrna vybavenosť , životné prostredie , právne a socio-ekonomické podmienky , podnik, vidiecky cestovný ruch, práca, pôda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited