Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 

     Lesson               Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Disparities in socio-economical development of Slovak regions
Written by (author):
Ing. Nina Rybárová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Disparity v sociálno-ekonomickom rozvoji regiónov Slovenska
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo hodnotenie rozvojového procesu jednotlivých regiónov Slovenska na úrovni NUTS III v priebehu piatich rokov a následná komparácia disparít, ktoré v tomto procese vznikajú. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v práci analyzujú viaceré socio-ekonomické ukazovatele rozvoja. Hodnoty týchto ukazovateľov boli zisťované vo všetkých krajoch Slovenska v rokoch 2006-2010. Súčasťou práce bol opis toho, ako sa stav týchto ukazovateľov počas skúmaného obdobia vyvíjal a vzájomná komparácia úrovne rozvoja jednotlivých krajov. V závere kapitoly Výsledky práce sa s využitím bodovacej metódy zostavuje poradie krajov na základe dosiahnutej rozvojovej úrovne. Prínosom tejto práce je komplexný prehľad o priebehu rozvojového procesu v každom kraji Slovenska, poznanie ich slabých stránok, potrieb a možností aktivizácie potenciálu. Najpriaznivejší vývoj socio-ekonomických indikátorov vykazovali kraje západného Slovenska. Nad ostatnými regiónmi Slovenska značne vyčnieva najmä Bratislavský kraj. Dosahuje nadpriemerné hodnoty vo väčšine ukazovateľov, a preto je najrozvinutejším krajom Slovenska.
Key words:
región, regionálny rozvoj, disparity, konkurencieschopnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited