Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Activation of development potential and its importance for social and economic development of selected municipality
Written by (author): Ing. Dominika Popelková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Maroš Valach, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Summary:
Úroveň rozvoja obce a kvalita života obyvateľstva je ovplyvňovaná rozvojovými faktormi a závisí hlavne od intenzity ich využívania. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť endogénny rozvojový potenciál obce Pata a navrhnúť možnosti jeho aktivizácie. Predmetom skúmania boli prírodný potenciál, demografia, ekonomické činnosti, technická a sociálna infraštruktúra a rozpočet obce. Na základe odbornej literatúry sme v teoretickej časti charakterizovali pojmy ako obec a zložky endogénneho rozvojového potenciálu. Vlastná práca je rozdelená do 6 podkapitol, v ktorých sme zhodnotili históriu obce, konkrétny prírodný potenciál, demografickú štruktúru, ekonomickú základňu, technickú a sociálnu infraštruktúru. V poslednej podkapitole sme sa zamerali na možnosti využitia a aktivizácie endogénneho potenciálu obce. Pri vypracovávaní bakalárskej práce a pri spracovaní údajov sme využili metódu analýzy, syntézy, selekcie, SWOT analýzu a metódu riadeného rozhovoru. Prostredníctvom socioekonomických ukazovateľov sme posudzovali vplyv jednotlivých faktorov na rozvoj obce. Na základe zistených poznatkov sme dospeli k záveru, že obec Pata má priaznivé prírodné podmienky, výhodnú dopravnú polohu, vzhľadom k tomu, že sa nachádza v blízkosti miest ako Nitra, Trnava a Bratislava. Čo sa týka počtu obyvateľov, ich počet stúpa. Stúpa však aj počet obyvateľov v poproduktívnom veku, čo nemá dobrý vplyv na rozvoj obce. Stav technickej infraštruktúry je dobrý, až na niekoľko ciest a kanalizáciu, ktorá ešte nie je dobudovaná v celej obci. Možnosti bývania, vzdelávania a zdravotníctva sú na lepšej úrovni. Celkovo má obec Pata dobrý endogénny rozvojový potenciál. V záverečnej časti práce sme navrhli opatrenia a riešenia, ktoré by mali byť prospešné pre rozvoj obce.
Key words:
ekonomický a sociálny rozvoj, demografia, technická a sociálna infraštruktúra, prírodný potenciál, ekonomický potenciál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited