Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 

          
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Securing the welfare services in the selected villages
Written by (author): Ing. Zuzana Repíková
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
Summary:Problematika sociálnych služieb je v súčasnosti vysoko aktuálna. Sociálne služby pomáhajú zmierniť nepriaznivú situáciu fyzickej osobe, rodiny, komunity a zabezpečiť im základné životné podmienky. So starnutím obyvateľstva sa do popredia dostávajú aj služby sociálnej starostlivosti. Cieľom diplomovej práce na tému "Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach" bolo hodnotenie zabezpečovania sociálnych služieb vo vybraných vidieckych obciach. Predmetom skúmania boli obce Ludanice a Preseľany, ktoré sa nachádzajú v okrese Topoľčany, v Nitrianskom samosprávnom kraji. Diplomovú prácu sme rozdelili do niekoľkých na seba nadväzujúcich častí. V prvej časti sme vymedzili pojmy ako obec, vidiecka obec, verejné služby, sociálne služby, sociálna politika, inštitucionálne zabezpečenie sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a legislatíva v sociálnych službách. V ďalšej časti sme zhodnotili skúmané územie, históriu obcí, demografiu, školstvo, ekonomické základne obcí, nezamestnanosť, sociálne znevýhodnené skupiny v obciach. Pomocou dotazníkového prieskumu sme zhodnotili dostupnosť a primeranosť sociálnych služieb pre seniorov a formou riadeného rozhovoru sme zistili pohľad starostov na poskytovanie sociálnych služieb v obciach. Dospeli sme k záveru, že obe obce majú najväčší problém s finančným zabezpečovaním sociálnych služieb. Skupina obyvateľstva, ktorá najviac potrebuje sociálne služby sú dôchodcovia. Miera dodania informácií občanom ohľadom poskytovania sociálnych služieb je dobrá v oboch obciach.
Key words:
verejné služby, sociálne služby, obec, seniori, služby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited