Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Institutional and financial provision of social services in the city Šala
Written by (author):
Ing. Iveta Kružlíková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Šaľa
Summary:
Poslaním každej spoločnosti je vytvoriť a zabezpečiť základné životné podmienky pre spokojný, nezávislý a slobodný život všetkých občanov. Prostredníctvom sociálnych služieb pomáhajú obce, mestá a vyššie územné celky takéto podmienky vytvoriť a zabezpečiť všetkým občanom, predovšetkým tým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, zdravotne či sociálne znevýhodneným, alebo jednoducho starým a osamelým. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Šaľa. Práca je rozdelená do jednotlivých častí. V prvej časti je venovaná pozornosť názorom rozličných autorov na verejné služby, sociálne služby, komunitné plánovanie a seniorov, a zároveň sa v teoretickej rovine oboznamujeme s platnou legislatívou upravujúcou poskytovanie sociálnych služieb. V ďalšej časti sme si vytýčili cieľ a metodiku. Vlastná práca pozostáva z deskripcie a hodnotenia súčasného stavu v inštitucionálnom a finančnom zabezpečovaní sociálnych služieb v meste Šaľa. V meste pôsobí jeden verejný poskytovateľ sociálnych služieb Organizácia sociálnej starostlivosti, ktorá poskytuje širokú škálu sociálnych služieb vo svojich zariadeniach. Neverejný poskytovateľ poskytuje na území mesta domáce opatrovateľské služby. V práci bol realizovaný aj dotazníkový prieskum a interview s primátorom mesta Šaľa. Cieľovou skupinou dotazníka boli seniori. Prostredníctvom vyhodnotenia dotazníkového prieskumu a na základe vlastného poznania možno konštatovať, že seniorov najviac trápia zdravotné a finančné problémy. V tejto ťažkej životnej situácii hľadajú oporu vo svojej rodine, ale zároveň očakávajú pomoc, riešenia a finančnú podporu od obce a štátu. Služby, o ktoré seniori prejavili záujem mesto poskytuje, až na prepravnú službu. V meste absentujú aj iné služby, ktoré oslovení v dotazníku neuviedli, čo je spôsobené ďalším nedostatkom, a tým je slabá informovanosť občanov v danej problematike. Mesto Šaľa má vypracovaný aktuálny komunitný plán, z ktorého vyplýva, že by sa služby určené zákonom postupne mali zavádzať, avšak realita naráža na poddimenzované financovanie sociálnych služieb. Dôležitou a poslednou časťou diplomovej práce je záver a návrh na využitie poznatkov pre ďalší rozvoj v zabezpečovaní sociálnych služieb.
Key words:
verejné služby, sociálne služby, komunitné plánovanie, poskytovateľ, senior

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited