Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 

     
Lesson     Projects          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The development of social-economic determinants in a selected region
Written by (author):
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Eva Balážová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Sociálno-ekonomické determinanty rozvoja vybraného regiónu
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bolo identifikovať a analyzovať kľúčové determinanty rozvoja okresu Hlohovec a navrhnúť možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu daného územia. V práci boli analyzované jednotlivé rozvojové faktory: prírodný potenciál, demografia, ekonomika, technická a sociálna infraštruktúra. Súčasťou práce bola SWOT analýza. Medzi významné sociálno-ekonomické determinanty s pozitívnym dopadom na rozvoj okresu Hlohovec zaraďujeme: kvalifikovanú pracovnú silu, dostatočne zabezpečené súčasti sociálnej infraštruktúry, prírodný potenciál reprezentovaný úrodnou poľnohospodárskou pôdou, rozvíjajúci sa priemyselný park za mestom Hlohovec, diverzifikovanú ekonomickú základňu okresu, bohatý kultúrno-historický potenciál. Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu vidíme v rozvoji cestovného ruchu vytvorením komplexného produktu CR viazaného na okres Hlohovec a prilákaním mladých rodín do obcí okresu so starnúcou populáciou bytovou výstavbou a poskytnutím voľných pozemkov pre výstavbu rodinných domov.
Key words:
okres, rozvojový potenciál, demografia, infraštruktúra, ekonomika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited