Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts
     
Lesson
     
Projects     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The provision of local public services in selected rural communities
Written by (author):
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Maroš Valach, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť zabezpečovanie vybraných miestnych verejných služieb v obciach Žirany a Nitrianske Hrnčiarovce. Práca bola rozdelená do niekoľkých častí, ktoré obsahujú súčasný stav riešenej problematiky, vlastnú prácu, analýzu systémov zabezpečovania vybraných miestnych verejných služieb a ich komparáciu a návrhy na zlepšenie v poskytovaní miestnych verejných služieb. Predmetom skúmania bolo 5 miestnych verejných služieb: služba obnova a údržba verejnej zelene, opravy a údržba miestnych komunikácií, opravy a údržba verejného osvetlenia, údržba miestnych cintorínov, zber, nakladanie a zhodnocovanie TKO a DSO. Komparácia obcí bola vykonaná na základe benchmarkingových ukazovateľov, dotazníkového prieskumu a osobného rozhovoru so starostami obcí. Záver práce patrí návrhom na zlepšenie a zefektívnenie poskytovania miestnych verejných služieb. Obe obce zabezpečujú vybrané verejné služby prevažne internou formou prostredníctvom vlastných zamestnancov. Externú formu využívajú iba pri technicky náročnejších prácach. Najnákladnejšou verejnou službou v oboch sledovaných obciach bola oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov. Za najväčšie problémy považujeme nedostatočnú údržbu ciest najmä v zimnom období a slabú propagáciu a motiváciu k separovaniu odpadov.
Key words:
miestne verejné služby, benchmarking, verejná zeleň, miestne komunikácie, verejné osvetlenie, miestne cintoríny, zhodnocovanie odpadu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited