Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 

Contacts          
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Institutional and financial ensuring of social services in selected town
Written by (author): Ing. Terézia Paulová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybranom meste
Summary:
Sociálne služby sú nástrojom riešenia takých problémov v spoločnosti, ako je nepriaznivý zdravotný stav jednotlivca, nepriaznivá sociálna situácia alebo ochrana pred sociálnym vylúčením jednotlivca zo spoločnosti. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie finančného a inštitucionálneho zabezpečovania sociálnych služieb v meste Zlaté Moravce. Práca je rozdelená do štyroch na seba nadväzujúcich častí. Prvá časť je zameraná na vymedzenie základných pojmov, prezentovanie názorov domácich i zahraničných autorov a oboznámenie sa s platnou legislatívou, ktorá upravuje sociálne služby v podmienkach SR. V druhej a tretej časti sme vymedzili hlavný cieľ a čiastkové ciele práce a metodiku na ich dosiahnutie. Vlastná práca pozostáva z demografického popisu riešeného územia okresu a mesta Zlaté Moravce, za ktorým nasleduje prehľad verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v meste. V práci sme sa zamerali na analýzu a porovnanie sociálnych služieb poskytovaných prostredníctvom verejného poskytovateľa sociálnych služieb Mesto Zlaté Moravce a neverejného poskytovateľa sociálnych služieb Dom seniorov Úsmev z hľadiska ich dostupnosti, primeranosti a financovania. Ďalšia časť práce je venovaná interpretácii a porovnaniu výsledkov dotazníkového prieskumu vo vybraných zariadeniach, ktorý bol zrealizovaný s klientmi oboch zariadení. K dosiahnutiu hlavného cieľa sme uskutočnili aj riadený osobný rozhovor s riadiacimi zamestnankyňami týchto zariadení, ktorý bol zameraný na zhodnotenie poskytovania sociálnych služieb v ich zariadení z hľadiska inštitucionálneho, legislatívneho i finančného. Poslednou, no dôležitou časťou práce je návrh na zlepšenie súčasnej situácie na základe zistených poznatkov a záver, ktorý obsahuje sumarizáciu výsledkov práce v súvislosti so stanoveným cieľom diplomovej práce.
Key words:zariadenie opatrovateľskej služby, verejný a neverejný poskytovateľ, sociálne služby, finančné zabezpečenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited