Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

     
Lesson
     
Projects          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Institutional and financial provision of social services in Nitra
Written by (author):
Ing. Zuzana Kečkéšová
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie finančného a inštitucionálneho zabezpečenia sociálnych služieb v meste Nitra. Predmetom skúmania bola cieľová skupina rodiny s deťmi. Súčasťou diplomovej práce je riadený rozhovor s odbornými zamestnancami v odbore sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. V meste Nitra pôsobia traja neverejní poskytovatelia sociálnych služieb registrovaní Nitrianskym samosprávnym krajom so zameraním na cieľovú skupinu rodina s deťmi a tri mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Prevažuje terénna a ambulantná forma sociálnych služieb v podobe nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, krízového strediska a základného a špecializovaného sociálneho poradenstva. Okrem uvedených foriem sa poskytuje aj pobytová forma prostredníctvom útulku a detských domovov. V zabezpečovaní týchto služieb je najväčším problémom nedostatok finančných prostriedkov. Navrhujeme uskutočniť nasledujúce opatrenia: podporovať celoživotné vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb, prostredníctvom sociálnych programov podporovať terénnych pracovníkov, zvýšiť spoluprácu neverejných poskytovateľov a mimovládnych organizácií s mestami a obcami, zvýšiť informovanosť o možnostiach pomoci v oblasti sociálnych služieb a o poskytovaných službách v oblasti sociálnej pomoci rodinám s deťmi, podporovať dobrovoľníctvo, finančne podporovať poskytovateľov sociálnych služieb pre rodiny s deťmi prostredníctvom grantov a dotáciami z rozpočtu mesta a vytvárať preventívne programy pre rodiny s deťmi.
Key words:
sociálne služby, rodiny s deťmi, forma a druh sociálnej služby, financovanie, poskytovateľ a peijímateľ sociálnej služby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited