Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)

          
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The importance of the localization factors of enterprises of chosen sector in the selected region
Written by (author): Ing. et Ing. Veronika Gálová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na problematiku lokalizačného rozhodovania, ktoré musia podniky uskutočňovať pri výbere vhodnej lokality pre alokáciu svojho sídla, prípadne prevádzky. Cieľom bakalárskej práce bolo posúdiť dôležitosť lokalizačných faktorov vybraných podnikov v odvetví informačno-komunikačných technológií v meste Nitra. Objektom skúmania boli tri podniky pôsobiace v meste Nitra, ktorých predmet činnosti je zameraný na informačno-komunikačné technológie. Zisťovanie bolo uskutočnené prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Dotazník pozostával zo šiestich kategórii: práca, trh, pôda a suroviny, infraštruktúrna vybavenosť, životné prostredie, právne a sociálno-ekonomické podmienky. Každá z kategórii v sebe zahŕňala niekoľko lokalizačných faktorov, ktorým podniky priraďovali význam od žiadneho až po rozhodujúci. Faktory, ktoré podniky považovali za rozhodujúce boli: kvalifikovaná pracovná sila, organizovanosť distribučnej siete, veľkosť miestneho trhu, znalosť miestneho podnikateľského prostredia, hospodárska a politická stabilita regiónu. Zo záverov je zrejmé, že za najdôležitejšiu skupinu lokalizačných faktorov označili tie, ktoré sa nachádzali v kategórii trh.
Key words:
lokalizačné rozhodovanie, lokalizačný faktor, región, informačno-komunikačné technológie, podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited