Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The provious of social services through public and private providers
Written by (author): Ing. Eva Juhásová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom verejných a neverejných poskytovateľov
Summary:Sociálne služby sú nástrojom riešenia sociálnych problémov. V SR ich zabezpečujú okrem verejných poskytovateľov aj neverejní ako rôzne neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom verejného a neverejného poskytovateľa v meste Levice. Diplomová práca bola rozdelená do niekoľkých kapitol. V prvej kapitole sme charakterizovali územie, infraštruktúru, demografiu v meste Levice. V druhej kapitole sme venovali pozornosť všetkým sociálnym službám zabezpečovaným v meste a v tretej kapitole sme sa zamerali na dvoch vybraných poskytovateľov sociálnych služieb, pri ktorých sme sledovali odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré poskytujú svojim klientom a finančné zabezpečovanie služieb. Súčasťou práce bol aj riadený rozhovor s riadiacimi pracovníkmi charakterizovaných zariadení. Účelom riadeného rozhovoru bolo zistiť ich názor na legislatívu, finančné zabezpečenie sociálnych služieb, akými finančnými zdrojmi im prispieva mesto, štát a klienti. V ďalšej otázke sme chceli vedieť aká je spolupráca s ich zriaďovateľom, aké majú plány do budúcnosti, ako zvyšujú kvalitu služieb. V poslednej otázke sme sa pýtali na ich názor na kategorizáciu poskytovateľov služieb podľa kvality poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom štandardov kvality a v akom štádiu majú oni pripravené podklady k hodnoteniu týchto štandardov. Mesto Levice poskytuje nasledovné sociálne služby: nízkoprahové denné centrum, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie pre osoby s postihnutím, útulok, nocľaháreň a v meste sú aj rôzne občianske združenia. V závere by sme chceli vyzdvihnúť mesto Levice, pretože má kvalitne a podrobne vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb, ktorý neustále aktualizuje. Na tvorbe komunitného plánu sa podieľajú viacerí zainteresovaní, či už pracovníci sociálneho oddelenia, prijímatelia sociálnych služieb, poskytovatelia a aj širšia verejnosť. Zo získaných informácií a z riadeného rozhovoru sme zistili, že mesto zariadeniam neprispieva žiadnymi finančnými prostriedkami. Mesto by mohlo aj napriek nepriaznivej finančnej situácii vyčleňovať finančné prostriedky na zabezpečenie bežných výdavkov zariadenia, ale aj zabezpečiť absentujúce druhy sociálnych služieb.
Key words:
poskytovatelia sociálnych služieb, sociálne služby, finančné zabezpečenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited