Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 

     Lesson     Projects
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Technical and social infrastructure as the factor of development of chosen communities
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Katarína Melichová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Technická a sociálna infraštruktúra ako faktor rozvoja vybraných obcí
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie technickej a sociálnej infraštruktúry ako faktora rozvoja vo vybraných obciach. Objektom skúmania boli obce Lužianky a Mojmírovce. Obe obce sa nachádzajú v Nitrianskom kraji a majú takmer rovnaký počet obyvateľov. Cieľom bakalárskej práce bolo na základe zistených údajov a poznatkov porovnať vybavenosť obcí zariadeniami technickej a sociálnej infraštruktúry. Technická infraštruktúra je dôležitým rozvojovým faktorom a zahŕňa v sebe dopravné siete, energetické siete, vodovodné siete, telekomunikačné siete ako aj odpadové hospodárstvo. Vybavenosť obcí zariadeniami sociálnej infraštruktúry ma veľký vplyv na kvalitu života obyvateľov a zahŕňa predovšetkým : bytový a domový fond, zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, školské a výchovné zariadenia, administratívne, kultúrne a športové zariadenia. V teoretickej časti bakalárskej práce sme charakterizovali základné pojmy ako obec, rozvoj, infraštruktúra a jej chápanie a rozdelenie. V praktickej časti bakalárskej práce sme sa zamerali na charakteristiku vybraných obcí a tiež na ich úroveň vybavenosti zariadeniami technickej a sociálnej infraštrukúry. Po vzájomnej komparácii sme dospeli k záveru, že obec Mojmírovce využíva lepšie svoj rozvojový potenciál a má lepšiu vybavenosť predovšetkým zariadeniami sociálnej infraštrukúry ako obec Lužianky.
Key words:
infraštruktúra, technická infraštruktúra, sociálna infraštruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited