Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 

Contacts          
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Provision of social services for seniors in Slovakia
Written by (author): Ing. Mária Capová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov v podmienkach SR
Summary:
Demografický vývoj na Slovensku v súčasnosti zaznamenáva rast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku a klesajúci počet obyvateľov v predproduktívnom veku. Zvyšujúci sa počet starších ľudí si vyžaduje zameranie pozornosti na systém zdravotnej starostlivosti a sociálne služby poskytované seniorom. V podmienkach SR sa na inštitucionálnom zabezpečovaní sociálnych služieb podieľa štátny aj neštátny sektor. Zvýšený počet seniorov sprevádza aj rast dopytu po sociálnych službách čo si vyžaduje zvýšenie kapacít a modernizáciu jednotlivých sociálnych zariadení. Cieľom diplomovej práce bolo posúdenie a zhodnotenie situácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov v podmienkach SR. Vlastná práca bola rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sme venovali našu pozornosť demografickému vývoju na Slovensku počas rokov 2010 - 2015. Zmeny jednotlivých demografických ukazovateľov sa týkali hlavne cieľovej skupiny obyvateľov, ktorou sú seniori. V druhej kapitole sme sa venovali súčasnej situácii v oblasti dôchodkového zabezpečenia v SR a tretia kapitola bola zameraná na ponuku najčastejšie dopytovaných sociálnych služieb v jednotlivých krajoch SR. Práca bola zameraná na štatistické zisťovanie a jej súčasťou bol aj riadený rozhovor s vedúcou zamestnankyňou sociálneho zariadenia pre seniorov v meste Lučenec. Cieľom riadeného rozhovoru bolo zistenie názoru vedúcej zamestnankyne na súčasnú situáciu v oblasti poskytovania sociálnych služieb v SR z finančného, inštitucionálneho a legislatívneho hľadiska. Na Slovensku majú seniori možnosť využívať širokú ponuku sociálnych služieb, no problémom je kapacita zariadení sociálnych služieb. Počet miest v zariadeniach rastie pomalšie ako celkový počet seniorov. V dôsledku nedostačujúcej kapacity miest v sociálnych zariadeniach má prechod na komunitnú starostlivosť o seniorov pozitívny vplyv na podmienky v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre sledovanú cieľovú skupinu. Dôležitým faktorom kvality poskytovaných sociálnych služieb je aj kvalifikácia a profesionálna starostlivosť o klientov. Preto sú zamestnanci poskytujúci sociálne služby jedným z kľúčových faktorov pri zabezpečovaní sociálnych služieb.
Key words:
sociálne služby, seniori, zariadenia, zabezpečovanie, starnutie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited