Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts          Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Employment as a Developing Factor in the District of Nové Zámky
Written by (author):
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zamestnanosť ako rozvojový faktor v okrese Nové Zámky
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať a zhodnotiť zamestnanosť ako rozvojový faktor v okrese Nové Zámky. V prvej kapitole bola pozornosť venovaná vymedzeniu teoretických východísk a pojmov súvisiacich so skúmanou problematikou. Ďalšie dve kapitoly vytyčujú hlavný cieľ, parciálne ciele a metodické kroky k naplneniu cieľov. V kapitole Výsledky práce bol charakterizovaný objekt skúmania okres Nové Zámky, predovšetkým jeho demografické charakteristiky, následne bola uskutočnená analýza ukazovateľov zamestnanosti a nezamestnanosti vo vybranom okrese a vypracovaná SWOT analýza trhu práce v okrese Nové Zámky. V kapitole Záver boli zosumarizované zistené poznatky. Miera evidovanej nezamestnanosti bola v roku 2016 na úrovni 6,96 %, oproti roku 2011 došlo k poklesu o 7,69 percentuálneho bodu. V sledovanom období rokov 2011-2016 bol zaznamenaný klesajúci trend v počte evidovaných uchádzačov s výnimkou roku 2015. V okrese Nové Zámky nastal pokles uchádzačov o zamestnanie, najvýraznejšie vo vekovej kategórii 15-24 rokov. Pozorovaný bol pokles v počte znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (uchádzači so zdravotným postihnutím, absolventi, mladiství, dlhodobo evidovaní). Súčasťou práce sú aj konkrétne nástroje aktívnych opatrení na trhu práce a programy zabezpečujúce aktivizáciu zamestnanosti v okrese.
Key words:zamestnanosť, nezamestnanosť, trh práce, aktivizácia zamestnanosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited