Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 

     
     
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The importance of location of enterprises of chosen classes in the selected region
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:
Ing. Katarína Melichová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne
Summary: Henrieta Rečková: Význam lokalizačných faktorov podnikov vybraného odvetvia vo vybranom regióne Lokalizačné rozhodovanie predstavuje proces, ktorý má na podniky značný vplyv. Toto rozhodovanie záleží, okrem iného, aj od lokalizačných faktorov. Cieľom práce bolo zistiť a zhodnotiť factory týkajúce sa lokalizácie a tiež ich význam pre vybrané podniky. Práca bola zameraná na tri podniky, ktorých činnosť spadá do primárneho sektora, konkrétne poľnohospodárske podniky. Skúmané podniky sú lokalizované v Nitrianskom kraji. Pri pozorovaní podnikov a samotnom výskume významu lokalizačných faktorov bol využitý dotazník, ktorý sa predložil trom poľnohospodárskym podnikom. Tieto podniky v dotazníku ohodnotili factory rozdelené do viacerých kategórií. Ich úloha spočívala v priradení bodového hodnotenia k jednotlivým z ponúkaných faktorov. Po konečnom vyhodnotení dotazníka boli spozorované faktory, ktoré podniky pokladajú za mimoriadne významné, prípadne rozhodujúce. Tiež boli zistené aj faktory, ktorým podniky nepridelili žiaden význam, t. j. nie sú pre ne pri lokalizácii, alebo celkovom pôsobení, vôbec dôležité. Na základe výsledkov sa dospelo k záveru, že vo všetkých skúmaných podnikoch z tohto odvetvia, hlavnou kategóriou pri lokalizácii bola kategória Pôda a suroviny. Konkrétne faktory, v tejto kategórii so značným vplyvom pre dané podniky boli: Kvalita pôdy, Cena pozemkov, Cena prenájmu pozemkov, Dostupnosť pozemkov, Využitie pôdy na poľnohospodárske účely. Veľký vplyv mali zhodne aj factory Klimatické podmienky a Finančná podpora regiónu.
Key words:podnik, poľnohospodárstvo, lokalizačný faktor, lokalizačné rozdhodnutie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited