Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 

     Lesson
     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Provision system of local public services in chosen villages
Written by (author):
Ing. Zuzana Lačná
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Maroš Valach, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných vidieckych obciach
Summary:
Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo zhodnotiť systém zabezpečovania vybraných miestnych verejných služieb v dvoch vidieckych obciach. Objektom skúmania boli obce Výčapy-Opatovce a Dolné Lefantovce, ktoré sú situované v Nitrianskom kraji. Predmetom skúmania bolo päť miestnych verejných služieb: obnova a údržba verejnej zelene, opravy a údržba miestnych komunikácií, opravy a údržba verejného osvetlenia, údržba miestnych cintorínov, zber, nakladania a zhodnocovanie TKO a DSO. Súčasťou diplomovej práce sú výsledky dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť kvantitatívne ukazovatele, formy zabezpečovania miestnych verejných služieb a výdavky vynakladané na zabezpečovanie jednotlivých miestnych verejných služieb. Dospeli sme k záveru, že v sledovaných obciach sa využíva predovšetkým interná forma zabezpečovania miestnych verejných služieb prostredníctvom vlastných zamestnancov a aktivačných pracovníkov, a to konkrétne pri službách obnova a údržba verejnej zelene, opravy a údržba miestnych komunikácií a údržba miestnych cintorínov. Externou formou, v podobe kontrahovania sú poskytované služby ako opravy a údržba miestnych komunikácií, opravy a údržba verejného osvetlenia a zber, nakladanie a zhodnocovanie TKO a DSO. Najvyššie náklady vynakladajú obce na službu zber, nakladanie a zhodnocovanie TKO a DSO a najnižšie náklady na údržbu miestnych cintorínov. Príjmy od občanov slúžia na poskytovanie služby zber, nakladania a zhodnocovanie TKO a DSO.
Key words:
miestne verejné služby, interné/externé formy, finančné zabezpečenie, benchmarking

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited