Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 

     
Lesson          Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Innovations in local government (city of Prešov)
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:Ing. Maroš Valach, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovácie v samospráve (mesto Prešov)
Summary:
Inovácie v samospráve zohrávajú dôležitú úlohu z hľadiska rozvoja príslušného mesta a prispievajú k zdokonaleniu systému na základe využitia inovatívnych nástrojov. Cieľom diplomovej práce bola identifikácia a analýza stavu a úrovne implementovaných inovatívnych nástrojov a inovácií pre zvyšovanie efektivity, ako aj výkonnosti a kvality služieb poskytovaných miestnou samosprávou, konkrétne mestom Prešov. Hodnotenie inovácií bolo rozdelené do šiestich blokov: základné údaje o meste, typy implementovaných inovácií, vzdelávanie a spolupráca v oblasti inovácií, finančné zdroje na inovácie, inštitucionálny kontext tvorby inovácií a transfer poznatkov, zhrnutie. Súčasťou výskumu bol riadený rozhovor s prednostkou mestského úradu v Prešove a následné spracovanie významných inovácií vo forme prípadových štúdií, ktoré plnia dôležitú úlohu v rámci celospoločenského úžitku a majú pre mesto významný prínos. Konkrétne sa jedná o zlepšenie dopravy na území mesta zavedením zelenej vlny, modernizáciu verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou, zavedenie aplikácie Digitálne zastupiteľstvo a doručovanie pošty mestskými kuriérmi. Záver práce obsahuje návrhy a odporúčania, ktoré môže samospráva aplikovať pre udržanie implementovaných inovácií a zavedenie nových poznatkov.
Key words:
samospráva, inovácie, verejná správa, inovačný proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited