Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)

     
     Projects          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Quality of providing of social services in chosen social care facility
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Adela Kostková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kvalita poskytovaných sociálnych služieb vo vybranom zariadení sociálnej starostlivosti
Summary:
Dôležitým znakom kvality sociálnej služby je jej schopnosť podporovať jednotlivých odberateľov služieb v naplňovaní cieľov, ktoré by s pomocou sociálnych služieb chceli dosiahnuť pri riešení vlastných nepriaznivých situácií. Cieľom diplomovej práce bolo hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb vo vybranom zariadení sociálnej starostlivosti. Predmetom skúmania poskytovaných sociálnych služieb bol Trenčiansky samosprávny kraj, konkrétne obec Lednické Rovne. Hodnotenie kvality sociálnych služieb bolo uskutočnené v sociálnom zariadení, Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne. Hodnotenie spokojnosti poberateľov sociálnych služieb vo vybranom zariadení bolo uskutočnené formou interview s vybranými zamestnancami zariadenia a formou dotazníkového prieskumu. Na základe rozhovoru s riaditeľkou a sociálnou pracovníčkou bola hodnotená kvalita sociálnych služieb v zariadení cez štandardy kvality. Vyhodnotením plnenia podmienok kvality sociálnej služby prostredníctvom procedurálnych, personálnych a prevádzkových štandardov, možno konštatovať, že CSS - Lednické Rovne podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby spĺňa veľmi dobre. Nedostatkom je, že zariadenie štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb nemá vypracované a absentujú určité písomné predpisy a evidencie, ktoré sa priebežne dopĺňajú. Stále platí, že skvalitňovanie sociálnych služieb závisí hlavne od legislatívnych, personálnych, materiálnych a finančných podmienok zariadenia a od toho sa odvíjajú aj nedostatky hodnoteného zariadenia. Prijímatelia sociálnych služieb vo vybranom zariadení vyjadrili spokojnosť s kvalitou poskytovaných služieb.
Key words:sociálne služby, prijímateľ sociálnych služieb, kvalita sociálnych služieb, štandardy kvality sociálnych služieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited