Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

               
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovation in self-government (towns Snina and Humenné)
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inovácie v samospráve (mestá Snina a Humenné)
Summary:
Inovácie sú v súčasnom globalizovanom svete dôležitou súčasťou každej organizácie. Inovačná činnosť subjektov je základným predpokladom ich úspešnosti na domácom či zahraničnom trhu, inovatívne subjekty dosahujú voči iným podnikom konkurenčnú výhodu. Rovnako to platí aj v oblasti verejnej správy, resp. samosprávy. Inovujúca samospráva zvyšuje kvalitu života občanov, uspokojuje ich rastúce nároky, dbá o efektívnosť pracovného procesu, efektívne hospodárenie s verejnými zdrojmi. Cieľom diplomovej práce bolo identifikovať a analyzovať úroveň implementácie inovatívnych nástrojov a inovácií pre zvyšovanie efektivity, výkonnosti a kvality služieb poskytovaných miestnou samosprávou. Predmetom skúmania boli okresné mestá Prešovského samosprávneho kraja, mesto Snina a mesto Humenné. Problematika riešená v diplomovej práci je súčasťou spoločného výskumu členov Katedry verejnej správy FEŠRR, SPU v Nitre. Primárne údaje boli získané prostredníctvom riadeného rozhovoru s prednostami MsÚ analyzovaných samospráv. Interview bolo zamerané na tieto oblasti: základné údaje o meste; typy implementovaných inovácií; vzdelávanie a spolupráca v oblasti inovácií; finančné zdroje na inovácie; inštitucionálny kontext tvorby inovácií a transferu poznatkov; SWOT analýza v oblasti zavádzania inovácií. Práca zahŕňa popis prínosov konkrétnych implementovaných inovácií vo forme prípadových štúdií. Podrobnejšie sme sa venovali týmto inováciám: v meste Snina: Biokúpalisko Sninské Rybníky; Integrované obslužné miesto občana; Zvýšenie efektívnosti a účinnosti systému separovaného zberu; v Humennom: Zmena organizačnej štruktúry MsÚ; Vzdelávanie seniorov v meste; Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu. Na základe zhrnutia poznatkov sme dospeli k záveru, že podľa typológie implementovaných inovácií v meste Snina prevládajú inovácie interné; napodobňovacie; inovácie služby; inovácie na MsÚ, v organizačných zložkách bez právnej subjektivity a v organizáciách zriadených mestom. V meste Humenné je situácia porovnateľná s mestom Snina. Prevažujú inovácie interné; inovácie na MsÚ a v organizačných zložkách bez právnej subjektivity; inovácie procesné a organizačné; systémové a napodobňovacie.
Key words:
inovácie, samospráva, inovačný proces, zavádzanie inovácií

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited