Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)

     
     Projects     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The Position and Importance of Tourism in the National Economy
Written by (author):
Bc. Denisa Lörincová
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Postavenie a význam cestovného ruchu v národnom hospodárstve
Summary:
Cestovný ruch je medzirezortným odvetvím svetového hospodárstva a stal sa neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu obyvateľstva vo všetkých vyspelých krajinách. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať a zhodnotiť postavenie a význam cestovného ruchu v národnom hospodárstve SR prostredníctvom vybraných ekonomických ukazovateľov. Práca sa skladá z dvoch častí z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti boli vymedzené základné pojmy týkajúce sa skúmanej problematiky. V praktickej časti bol analyzovaný domáci cestovný ruch, zahraničný cestovný ruch, aktívny a pasívny cestovný ruch, účasť rezidentov a nerezidentov, vybrané formy cestovného ruchu prostredníctvom vybraných ukazovateľov, zhrnutie štatistických údajov cestovného ruchu a popis možností rozvoja cestovného ruchu v podmienkach SR. V oblasti cestovného ruchu dochádza k zvyšovaniu účasti domácich návštevníkov rovnako, ako aj zahraničných návštevníkov, čo vedie k zvyšovaniu tržieb v oblasti cestovného ruchu. Spolu s počtom návštevníkov sa z roka na rok zvyšuje aj počet prenocovaní na území Slovenskej republiky. Počet zahraničných návštevníkov v oblasti aktívneho cestovného ruchu z roka na rok stúpa. Najviac návštevníkov prichádza zo susedských krajín, a to najmä z Českej republiky. Najvyšší počet rezidentov bol zaznamenaný v oblasti krátkodobých ciest na rozdiel od nerezidentov, kde sa najvyšší počet vyskytoval v oblasti dlhodobých ciest. Vo vzťahu k platobnej bilancii, dochádzalo v roku 2017 k prevyšovaniu príjmov cestovného ruchu nad výdavkami cestovného ruchu. Dospeli sme k záveru, že cestovný ruch je dôležitým odvetvím národného hospodárstva SR a významne prispieva k tvorbe HDP a zamestnanosti.
Key words:
cestovný ruch, domáci cestovný ruch, zahraničný cestovný ruch, aktívny cestovný ruch,, pasívny cestovný ruch, formy cestovného ruchu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited