Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts
     
Lesson
     
     Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Support of Least-developed Districts in the Slovak republic
Written by (author): Bc. Barbora Flórová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Podpora najmenej rozvinutých okresov v SR
Summary:
Existencia regionálnych disparít medzi členskými štátmi EÚ sa zvýraznila až dvojnásobne v roku 2004, kedy sa Slovenská republika spolu s ďalšími krajinami stali členmi EÚ - 27. Na vyrovnávanie týchto rozdielov investuje Európska únia značné finančné prostriedky, ktoré majú prispieť k zvýšeniu zamestnanosti a konkurencieschopnosti zaostávajúcich regiónov. Vláda SR v roku 2015 prijala zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorý umožňuje prostredníctvom Akčného plánu okresu uchádzať sa o regionálny príspevok a ďalšie finančné možnosti. Hlavným cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť participáciu aktérov a procesy súvisiace s tvorbou a implementáciou Akčného plánu ako nástroja podpory rozvoja vo vybranom okrese. Teoretická časť obsahuje všeobecné informácie o regióne, regionálnych disparitách a spôsobe realizácie regionálnej politiky. Praktická časť pojednáva o konkrétnom okrese Rožňava, o spôsobe realizácie Akčného plánu, jeho prioritách, podporených aktivitách a výsledkoch. Je možné skonštatovať, že plnenie Akčného plánu okresu Rožňava je veľmi priaznivé a výsledky okresu v mnohých parametroch patria medzi výnimočné.
Key words:
najmenej rozvinuté regióny, , Akčný plán., regionálne disparity, , regionálna politika, , regionálny rozvoj,

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited