Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 

Contacts
     
Lesson
     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Comparison of the Level of Achievement of Stabilisation Policy Goals in V4 Countries
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Summary:
Určovanie a napĺňanie cieľov stabilizačnej politiky je jedným z najdôležitejších faktorov dosahovania ekonomického rastu. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo porovnať úroveň dosahovania týchto cieľov medzi krajinami Vyšehradskej štvorky. Práca sa skladá z dvoch základných častí, teoretickej a praktickej. V prvej zo spomenutých častí boli definované základné ciele makroekonómie, ako miera HDP, nezamestnanosť, inflácia či obchodná bilancia. V druhej časti sa nachádza komparácia krajín V4 v týchto cieľoch. Údaje pre porovnávanie boli získané z databázy Eurostat. Analýza dát nám ukázala, že počas sledovaného obdobia mali makroekonomické ukazovatele v jednotlivých krajinách zväčša stúpajúci trend. Z tejto analýzy tiež vyplýva, že najsilnejšou ekonomikou z týchto štyroch krajín je Poľská republika, ktorá je najväčšia a vo všetkých ukazovateľoch si držala najvyššie prírastky. Najslabšiu ekonomiku má Slovenská republika, no vzhľadom na jej rozlohu v porovnaní s Poľskom je to adekvátne. Všetky krajiny z Vyšehradskej skupiny vykazujú vo všetkých makroekonomických ukazovateľoch v súčasnosti najvyššie hodnoty.
Key words:makroekonomické ciele, hrubý domáci produkt, nezamestnanosť, inflácia, obchodná bilancia, krajiny V4

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited