Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson          Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Institutional and Financial Provision of Educational Services in Secondary Schools in Nové Zámky
Written by (author): Ing. Henrieta Rečková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:
Ing. Michal Cifranič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie stredného školstva v meste Nové Zámky
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť systém poskytovania vzdelávacích služieb na stredných školách v meste Nové Zámky. Práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti je prezentovaný teoretický prehľad o problematike verejných služieb, pod ktoré spadajú aj vzdelávacie služby. V tejto časti je bližšie špecifikované inštitucionálne a finančné zabezpečovanie školstva ako aj kompetencie v jeho oblasti a príslušná legislatíva. Druhá časť ponúka prehľad najrelevantnejších demografických ukazovateľov v meste Nové Zámky v kontexte vzdelávania a súčasný stav školstva so zameraním na stredné školstvo na Slovensku, v Nitrianskom kraji a okrese Nové Zámky. Tretia časť sa venuje zabezpečovaniu stredného školstva v Nových Zámkoch. V rámci tejto časti sa pri jednotlivých stredných školách bližšie analyzovali kvantitatívne, kvalitatívne a finančné ukazovatele. K lepšiemu poznaniu stavu stredného školstva v meste prispel aj riadený rozhovor s vedením troch stredných škôl, ktoré prejavili ochotu spolupracovať. Cieľom rozhovorov bolo zistiť postavenie škôl v rámci mesta, ich silné, slabé stránky, konkurenčné výhody, vnímanie spolupráce so zriaďovateľom a názory na nedostatky vo finančnom a legislatívnom zabezpečovaní. Štvrtá časť zahŕňa vyhodnotenie odpovedí z riadených rozhovorov a návrhy opatrení smerujúcich k odstráneniu identifikovaných problémov, s ktorými v súčasnosti školstvo aj stredné školy zápasia. Na základe zisteného možno konštatovať, že zabezpečovanie stredného školstva v meste Nové Zámky je na dobrej úrovni, v meste sa nachádza sedem stredných škôl, dve gymnáziá a päť stredných odborných škôl, pričom všetky patria do zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Najčastejšie spomínané problémy súviseli s normatívnym spôsobom financovania, poddimenzovaným ohodnocovaním pedagogických zamestnancov a častou novelizáciou zákonov.
Key words:
verejné služby, vzdelávanie, regionálne školstvo, inštitucionálne zabezpečovanie školstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited