Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts
     
          
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Activation of endogenous development potential and its importance for social and economic development of selected rural community
Written by (author): Ing. Alexandra Lašáková
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aktivizácia endogénneho rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej vidieckej obce
Summary:
Cieľom práce bolo analyzovať endogénny rozvojový potenciál obce, konkrétne prírodné zdroje, obyvateľstvo, ekonomické činnosti, infraštruktúru a samosprávu, a zhodnotiť efektívnosť jeho využívania a následne jeho význam pre socio-ekonomický rozvoj obce. Práca poskytuje kvalifikáciu a kvantifikáciu rozvojového potenciálu vybranej obce a navrhuje možnosti aktivizácie existujúcich využívaných a nevyužitých zdrojov. Predmetom skúmania bola obec Halič, ktorá patrí do okresu Lučenec a Banskobystrického kraja. Rozprestiera sa na výmere 2 181,62 ha a má 1 658 obyvateľov. Demografický vývoj predpokladá nárast prirodzeného prírastku na jednej strane a negatívny vývoj salda sťahovania na strane druhej. Problémom v obci je aj nezamestnanosť, spôsobená nedostatkom pracovných príležitostí. Nedostatočná je aj vybavenosť obce stravovacími a ubytovacími zariadeniami, ktoré je potrebné dobudovať. Obec disponuje rozsiahlymi nepoľnohospodárskymi pozemkami, ktoré predstavujú ideálne miesto pre rozvoj cestovného ruchu, najmä vidieckej turistiky a agroturistiky. Zaujímavé sú aj historické pamiatky obce, ktoré si však vyžadujú rekonštrukciu. Zo strany obce je potrebné zvýšiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci, ktoré by viedlo k zvýšeniu záujmu obyvateľov o veci verejné. Obec si vyžaduje dobudovanie dopravnej siete a vytváranie priaznivých podmienok pre podnikanie, ktoré priláka nových investorov a zabezpečí pracovné miesta, ktorých je v obci nedostatok.
Key words:prírodný potenciál, demografický potenciál, ekonomický potenciál, technická infraštruktúra, obec, sociálna infraštruktúra, samospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited