Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)

     
     
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of Action Plans for the Development of Least Developed Districts
Written by (author):
Ing. Lenka Budincová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Opponent:
Ing. Michal Hrivnák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov
Summary:Slovensko má ako jedna z mnohých členských krajín Európskej únie pretrvávajúci problém s prehlbovaním regionálnych disparít, nakoľko juh stredného Slovenska a východné Slovensko výrazne zaostávajú za zvyšnou časťou krajiny v socio-ekonomickom rozvoji a životnej úrovni. K riešeniu tohto problému prispieva zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov, na základe ktorého sa postupne prijali Akčné plány rozvoja takýchto okresov. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo analyzovať a zhodnotiť plnenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov Lučenec a Poltár za obdobie rokov 2016 - 2020. V teoretickej časti práce uvádzame relevantné poznatky o príčinách a dôsledkoch regionálnych disparít, teoretické prístupy k regionálnemu rozvoju, údaje o rozvojovej úrovni Slovenska a o možnostiach aktivizácie regionálneho rozvoja vrátane úvodu do problematiky podpory najmenej rozvinutých okresov. V praktickej časti práce je pozornosť venovaná stručnej situačnej analýze najmenej rozvinutých okresov, socioekonomickej charakteristike skúmaných okresov Lučenec a Poltár, analýze Akčných plánov oboch okresov, zhodnoteniu ich implementácie a činnosti centier, ktoré napomáhajú implementácií Akčných plánov. Súčasťou práce je riadený rozhovor s riaditeľom Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec a riaditeľkou Centra prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári, ktorého cieľom bolo zistiť problémy pri implementácií Akčných plánov a názor kompetentných osôb na politiku podpory najmenej rozvinutých okresov. Následne uvádzame komparáciu úspešnosti okresov Lučenec a Poltár v implementácií Akčných plánov. Môžeme konštatovať, že alokované regionálne príspevky v oboch okresoch sú vyčerpané, pričom okresy získali aj finančnú podporu nad rámec. V oboch okresoch výrazne klesla miera evidovanej nezamestnanosti, okres Lučenec splnil hlavný cieľ Akčného plánu, no okres Poltár ho pravdepodobne nesplní. V politike podpory najmenej rozvinutých okresov má jednoznačne význam pokračovať.
Key words:
nezamestnanosť, regionálny rozvoj, najmenej rozvinuté okresy, Akčný plán, regionálne disparity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited