Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Identification number: 1481
University e-mail: denisa.hanackova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Services Provided by Client Centres of Local Government
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Michal Hrivnák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Služby klientskych centier miestnych samospráv
Summary:
Miestne samosprávy majú uľahčovať a zefektívňovať vybavovanie občianskej agendy, preto by mali byť priestory klientskych centier moderné a prehľadné. Na jednom mieste by mal občan vybaviť všetko pohodlne a služby by mali byť poskytované rýchlejšie a efektívnejšie. Analyzovanie, komparácia a zhodnotenie služieb poskytovaných klientskymi centrami miestnych samospráv predstavuje hlavný cieľ diplomovej práce. Je rozdelená na 5 častí, v prvej časti je teoreticky spracovaná literatúra domácich a zahraničných autorov, kde sú bližšie popísané miestne samosprávy, verejné služby, operačný program Efektívna a verejná správa a samotné klientske centrá. V druhej časti je definovaný hlavný cieľ a ďalšie nadväzujúce čiastkové ciele. Tretiu časť tvorí podrobnejší popis zvolenej metodiky práce. Štvrtá, hlavná časť, analyzuje merateľné ukazovatele klientskych centier, prostredníctvom dotazníkového prieskumu sa zistili názory klientov na fungovanie klientskych centier a na konci sa realizovali riadené rozhovory s vedúcimi zamestnancami na zistenie názorov na činnosti klientskych centier. V poslednej časti sa na základe zistených informácií navrhli odporúčania a zmeny, ktoré by smerovali k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovaných služieb. Analýza, komparácia a zhodnotenie služieb sa realizovali prostredníctvom čiastkových cieľov, ktorých výsledkom je, že jednotlivé klientske centrá sa od seba výrazne neodlišujú.
Key words:
reforma ESO, miestna samospráva, poskytovanie služieb, klientske centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited