Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Identification number: 1482
University e-mail: patrik.rovny [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Marketing and Trade (FEM)
Chief official - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
Final thesis     
Projects
     
Publications          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Determinants of small farms´ success in the Slovak Republic
Written by (author): doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Department:
Opponent 1:
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent 2:
Opponent 3:
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Determinanty úspešnosti malých fariem v podmienkach Slovenskej republiky
Summary:
Malé a stredné podniky sú svojou početnosťou a ekonomickou výkonnosťou hybnou silou slovenskej ekonomiky. Sú to práve malé farmy, ktoré determinujú regionálne a miestne rozdiely v ekonomickej výkonnosti a zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva. Cieľom predkladanej práce je zhodnotenie postavenia malých fariem v porovnaní s veľkými. Zároveň cieľom habilitačnej práce je poukázať na determinanty odlišnosti, a to medzi ekonomickými kritériami v podnikaní malých a veľkých fariem na Slovensku. Slovenské poľnohospodárstvo z hľadiska európskeho priestoru je typické tým, že veľmi malá skupina fariem obhospodaruje na takmer 90 % výmeru poľnohospodárskej pôdy a na druhej strane veľká skupina fariem hospodári na veľmi malej výmere. Slovensko patrí spolu s Českou republikou do skupiny krajín, ktoré majú najväčšie priemerné veľkosti fariem v Európskej únii. V celej EÚ zaznamenávame podstatný nárast priemerného veku aktívnych farmárov. Priemerný vek pracujúcich v poľnohospodárstve na Slovensku v roku 2012 činil 45,9 roka a u žien až 46,8. Predkladaná habilitačná práca poukazuje na základné problémy zvyšovania priemerného veku v poľnohospodárstve. V súčasnosti sa stále diskutuje o postavení malých a veľkých fariem a diskutuje sa rovnako o veľkosti plochy, ktorá by bola postačujúca na rentabilné podnikanie farmára na pôde. V práci sa dospelo k výsledku, že výsledná hodnota výmery poľnohospodárskej pôdy potrebnej pre život jednej štvorčlennej domácnosti je 52,98 ha. Z výskumu vyplýva, že so zvyšujúcou sa výmerou a teda aj so zvyšujúcimi sa priamymi platbami sa zvyšujú hodnoty determinantov ako príjmy, výdavky, majetok a záväzky pri fyzických osobách a ukazovatele tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, výnosy, náklady, majetok a záväzky pri právnických osobách. Na druhej strane pri determinantoch ako sú rozdiel príjmov a výdavkov pri fyzických osobách a výsledku hospodárenia pri právnických osobách, sa so zvyšujúcou výmerou poľnohospodárskej pôdy na jednu farmu a teda aj so zvyšujúcim sa objemom priamych platieb sa nezvyšujú uvedené dva ekonomické ukazovatele.
Key words:
malé farmy, farmári, determinanty, poľnohospodárska pôda, závislosť

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited