Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Identifikačné číslo: 1482
Univerzitný e-mail: patrik.rovny [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty
     
Absolvent          
Záverečná práca
     
     
Publikácie     Orgány          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Determinanty úspešnosti malých fariem v podmienkach Slovenskej republiky
Autor: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Pracovisko:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Determinanty úspešnosti malých fariem v podmienkach Slovenskej republiky
Abstrakt:
Malé a stredné podniky sú svojou početnosťou a ekonomickou výkonnosťou hybnou silou slovenskej ekonomiky. Sú to práve malé farmy, ktoré determinujú regionálne a miestne rozdiely v ekonomickej výkonnosti a zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva. Cieľom predkladanej práce je zhodnotenie postavenia malých fariem v porovnaní s veľkými. Zároveň cieľom habilitačnej práce je poukázať na determinanty odlišnosti, a to medzi ekonomickými kritériami v podnikaní malých a veľkých fariem na Slovensku. Slovenské poľnohospodárstvo z hľadiska európskeho priestoru je typické tým, že veľmi malá skupina fariem obhospodaruje na takmer 90 % výmeru poľnohospodárskej pôdy a na druhej strane veľká skupina fariem hospodári na veľmi malej výmere. Slovensko patrí spolu s Českou republikou do skupiny krajín, ktoré majú najväčšie priemerné veľkosti fariem v Európskej únii. V celej EÚ zaznamenávame podstatný nárast priemerného veku aktívnych farmárov. Priemerný vek pracujúcich v poľnohospodárstve na Slovensku v roku 2012 činil 45,9 roka a u žien až 46,8. Predkladaná habilitačná práca poukazuje na základné problémy zvyšovania priemerného veku v poľnohospodárstve. V súčasnosti sa stále diskutuje o postavení malých a veľkých fariem a diskutuje sa rovnako o veľkosti plochy, ktorá by bola postačujúca na rentabilné podnikanie farmára na pôde. V práci sa dospelo k výsledku, že výsledná hodnota výmery poľnohospodárskej pôdy potrebnej pre život jednej štvorčlennej domácnosti je 52,98 ha. Z výskumu vyplýva, že so zvyšujúcou sa výmerou a teda aj so zvyšujúcimi sa priamymi platbami sa zvyšujú hodnoty determinantov ako príjmy, výdavky, majetok a záväzky pri fyzických osobách a ukazovatele tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, výnosy, náklady, majetok a záväzky pri právnických osobách. Na druhej strane pri determinantoch ako sú rozdiel príjmov a výdavkov pri fyzických osobách a výsledku hospodárenia pri právnických osobách, sa so zvyšujúcou výmerou poľnohospodárskej pôdy na jednu farmu a teda aj so zvyšujúcim sa objemom priamych platieb sa nezvyšujú uvedené dva ekonomické ukazovatele.
Kľúčové slová:
malé farmy, farmári, determinanty, poľnohospodárska pôda, závislosť

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene