Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Identification number: 1487
University e-mail: marta.habanova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Small fruit as an important source of antioxidants in the diet and prophylaxis of health
Written by (author): doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Department: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Opponent 1:prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.
Opponent 3:doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Drobné ovocie ako významný zdroj antioxidantov vo výžive a profylaxii zdravia
Summary:Habilitačná práca pojednáva o kvalitatívnych ukazovateľoch drobného ovocia z prírodných a agroekologických podmienok a o vplyve geografickej variability Slovenskej republiky na vybrané kvalitatívne ukazovatele plodov brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus L.). Napriek tomu, že jednotlivé druhy sa vyznačujú širokou variabilitou obsahových látok, všetky sú výborným zdrojom biologicky cenných látok s vysokou antioxidačnou aktivitou. Práca prináša aj originálne výsledky o vplyve pravidelnej konzumácie čučoriedok na biochemické parametre krvného séra vybranej populácie. Bol zistený preukazný vplyv na hladinu glukózy, horčíka a albumínu. Pozitívne sú hodnotené individuálne zmeny lipidového spektra, kedy sa po konzumácii čučoriedok zvýšil podiel probandov s optimálnymi a hraničnými hladinami celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, HDL cholesterolu a triacylglycerolov a na druhej strane sa znížil podiel probandov z vysokými a hranične vysokými hladinami uvedených parametrov. Práca vytvorila základnú bázu pre ďalší výskum v uvedenej oblasti s cieľom spopularizovať a zvýšiť spotrebu drobného ovocia nielen za účelom zlepšenia zdravia populácie ale predovšetkým v rámci jeho profylaxie.
Key words:kvalitatívne parametre, čučoriedky, konzumácia, drobné ovocie, antioxidanty, zlepšenie zdravia

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited