Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty
     
Absolvent     Výuka     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Vplyv SPP EÚ na vybrané ekonomické subjekty v SR
Autor:
Pracoviště: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Vplyv SPP EÚ na vybrané ekonomické subjekty v SR
Abstrakt:
SR vstúpila do EÚ v roku 2004. Týmto vstupom sa zaviazala, že bude plniť ciele EÚ a zároveň prijala spoločnú poľnohospodársku politiku. SPP vznikla v povojnovom období v dôsledku strachu na nedostatok jedla, preto boli hlavnými cieľmi SPP zabezpečiť dostatok potravín pre obyvateľstvo za primeranú cenu. Neskôr sa však začali meniť želania spotrebiteľov a SPP sa začala zameriavať na bezpečnosť a kvalitu potravín. SPP poskytuje poľnohospodárom možnosť čerpať z fondov ako je Európsky poľnohospodársky záručný fond, Európsky fond pre rozvoj vidieka a európsky fond pre rybné hospodárstvo. Práca je zameraná hlavne na zistenie korelačného vzťahu medzi výškou nenávratného finančného príspevku a výškou DHM. Na základe regresného modelu sme zistili, že výška strojov prístrojov a zariadení je ovplyvňovaná výškou NFP. Okrem toho sme zisťovali vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov ako je HDP alebo vývoj nezamestnanosti. Posledná kapitola bola venovaná PRV SR 2007-2013. Zistilo so, že najväčší objem finančných prostriedkov bol vyčlenený v rámci OS 1 na opatrenie 1.1 modernizácia fariem a opatrenie 1.2 pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov. V tejto kapitole sme sa zamerali najmä na opatrenie 1.2 pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a to z pohľadu finančných zdrojov, z pohľadu schválených, prijatých a ukončených projektov a z pohľadu systému administratívneho spracovania prijatých projektov. Táto práca prináša základné poznatky o SPP a jej vplyvoch a o PRV SR za programové obdobie 2007-2013.
Klíčová slova:
Európska únia, ekonomické ukazovatele, program rozvoja vidieka, žiadosť, Spoločná poľnohospodárska politiky, fond, nenávratný finančný príspevok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně