Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent     
     
     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv SPP EÚ na vybrané ekonomické subjekty v SR
Autor: Ing. Andrea Dovalová
Pracovisko:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv SPP EÚ na vybrané ekonomické subjekty v SR
Abstrakt:
SR vstúpila do EÚ v roku 2004. Týmto vstupom sa zaviazala, že bude plniť ciele EÚ a zároveň prijala spoločnú poľnohospodársku politiku. SPP vznikla v povojnovom období v dôsledku strachu na nedostatok jedla, preto boli hlavnými cieľmi SPP zabezpečiť dostatok potravín pre obyvateľstvo za primeranú cenu. Neskôr sa však začali meniť želania spotrebiteľov a SPP sa začala zameriavať na bezpečnosť a kvalitu potravín. SPP poskytuje poľnohospodárom možnosť čerpať z fondov ako je Európsky poľnohospodársky záručný fond, Európsky fond pre rozvoj vidieka a európsky fond pre rybné hospodárstvo. Práca je zameraná hlavne na zistenie korelačného vzťahu medzi výškou nenávratného finančného príspevku a výškou DHM. Na základe regresného modelu sme zistili, že výška strojov prístrojov a zariadení je ovplyvňovaná výškou NFP. Okrem toho sme zisťovali vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov ako je HDP alebo vývoj nezamestnanosti. Posledná kapitola bola venovaná PRV SR 2007-2013. Zistilo so, že najväčší objem finančných prostriedkov bol vyčlenený v rámci OS 1 na opatrenie 1.1 modernizácia fariem a opatrenie 1.2 pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov. V tejto kapitole sme sa zamerali najmä na opatrenie 1.2 pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a to z pohľadu finančných zdrojov, z pohľadu schválených, prijatých a ukončených projektov a z pohľadu systému administratívneho spracovania prijatých projektov. Táto práca prináša základné poznatky o SPP a jej vplyvoch a o PRV SR za programové obdobie 2007-2013.
Kľúčové slová:
Európska únia, ekonomické ukazovatele, program rozvoja vidieka, žiadosť, Spoločná poľnohospodárska politiky, fond, nenávratný finančný príspevok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene