Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Selected economic aspects of Less Favoured Areas (LFA)
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Mária Borbélyová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vybrané ekonomické aspekty podpory znevýhodnených oblastí (LFA).
Summary:
Hospodárenie v menej priaznivých podmienkach prináša poľnohospodárom nevýhody, ktoré sú kompenzované tzv. platbami LFA. Zameraním predloženej diplomovej práce bolo zadefinovanie znevýhodnených oblastí, určenie ich výšky a komparatívna analýza s vybranými krajinami. Vlastná práca je rozdelená do viacerých častí. V prvej sme stručne opísali Program rozvoja vidieka 2007-2013 a štruktúru financovania. Následne sme vyhodnotili výmeru znevýhodnených oblastí na Slovensku, počet žiadateľov a celkovú hodnotu vyplatených príspevkov za posledný kalendárny rok, za ktorý sú tieto súhrnné štatistiky dostupné. V ďalšej časti sme porovnali výšky príspevkov LFA na Slovensku s tromi vybranými krajinami EÚ- Maďarsko, Česká republika a Poľsko. Tieto krajiny sme zvolili z dôvodu podobného vývoja a rovnakého vstupu do Európskej únie v roku 2004. Posledná kapitola je zameraná na vplyv platieb LFA na ekonomické výsledky vybraného poľnohospodárskeho družstva hospodáriaceho v severnej časti Slovenska, pre ktoré sú charakteristické horské znevýhodnené oblasti.
Key words:poľnohospodárstvo, znevýhodnené oblasti, Program rozvoja vidieka , vyrovnávací príspevok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited