Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
     
Final thesis          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Commodity effectiveness of agrarian trade of Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komoditná efektívnosť agroobchodu SR.
Summary:
Diplomová práca je zameraná na hodnotenie efektívnosti agroobchodu Slovenskej republiky prostredníctvom využitia indexu preukázaných komparatívnych výhod RCA a Grubel-Lloydovho indexu v sledovanom období 2004-2013. Súčasťou diplomovej práce, je základný teoretický prehľad v problematike medzinárodného obchodu, zhodnotenie vývoja celkového a agrárneho zahraničného obchodu Slovenskej republiky v danom období. Práca sa podrobnejšie zaoberá najdôležitejšími vývoznými a dovoznými komoditami agrárneho obchodu Slovenskej republiky. Hlavným cieľom diplomovej práce je kvantifikovať efektívnosť agrárneho zahraničného obchodu, jeho najdôležitejšie komodity a prostredníctvom zvolených ukazovateľov poukázať na komparatívne výhody a nevýhody. Vývoj efektívnosti agroobchodu SR som bližšie špecifikoval pre komodity, ktoré boli kľúčovými komoditami agroobchodu v roku 2013 a hodnotil som ich za obdobie 10 rokov, teda od vstupu Slovenska do Európskej Únie v roku 2004.
Key words:
Efektívnosť, RCA index, Grubel-Lloydov index, Zahraničný agrárny obchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited