Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

     
Graduate     Lesson               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The Slovak Economic Policy after the EU accession
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hospodárska politika SR po vstupe do EÚ
Summary:
Cieľom práce je zaoberať sa makroekonomickými ukazovateľmi ktorými sú hrubý domáci produkt, nezamestnanosť a inflácia. Prostredníctvom týchto ukazovateľov porovnáme Slovenskú republiku s ostatnými krajinami Eurozóny, v ktorej sa v súčasnosti nachádza 19 krajín. Následne sa sleduje trajektória vývoja týchto makroekonomických ukazovateľov pred, a po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a následná analýza tohto vývoja. Prvá kapitola bakalárskej práce je zameraná na teoretické východiská hospodárskej politiky, a to jednotne na obsah a predmet hospodárskej politiky, koordinačný mechanizmus a fázy rozhodovania, ciele, nositele a nástroje hospodárskej politiky a následne sú definované jednotlivé segmenty hospodárskej politiky. Druhá kapitola je zameraná na cieľ bakalárskej práce. Tretia časť je zameraná na zhodnotenie vybraných makroekonomických ukazovateľov, na sledovanie vývoja týchto ukazovateľov v prostredí Slovenskej republiky a porovnaní s krajinami Eurozóny.
Key words:
hospodárska politika, Európska únia, cenový vývoj, hrubý domáci produkt, nezamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited