Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

     Graduate
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: The Economy of Slovak Wheat Production
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomika výroby pšenice v SR
Summary:V našej bakalárskej práci bola riešená problematika ekonomiky výroby pšenice v Slovenskej republike. Na začiatku bakalárskej práce je prehľad o súčasnom stave poľnohospodárstva, rastlinnej výroby, pšenice, ekonomiky výroby pšenice, ekonomickej efektívnosti poľnohospodárskych podnikov, rentability a výnosov z produkcie pšenice, nákladov a nakoniec sme zhodnotili súčasnú trhovú situáciu pšenice vo svete. Cieľom práce bolo na základe vybraných ukazovateľov zhodnotiť 15 - ný vývoj vo výrobe pšenice. Vývoj ukazovateľov za Slovenskú republiku sa porovnal s vývojom v Európskej únií, v jednotlivých krajoch, ale aj s vybraným poľnohospodárskym družstvom Beša. Pri výpočtoch sme použili tabuľkovú, indexovú, štatistickú a grafickú metódu. Ekonomické ukazovatele náklady, výnosy, rentabilita, nákladovosť pšenice sme porovnávali za roky 2015 a 2014. Hodnotené ekonomické ukazovatele sme porovnali s poľnohospodárskym družstvom Beša, výrobnými oblasťami a nakoniec sme ich porovnali s priemerom Slovenskej republiky. V bakalárskej práci sme pri výpočtoch rentability využili ukazovatele priamych nákladov, ktorých súčasťou sú náklady na osivá, hnojivá, chemikálie, ostatný priamy materiál, náklady na zber a poistenie pšenice. Z výpočtu rentability pšenice vyplynulo, že v období rokov 2014 a 2015 vykazovala kladné hodnoty. Rentabilita vlastných nákladov na hektár v roku 2014 v percentuálnom zastúpení dosiahla v priemere za Slovenskú republiku 17,23 % a v roku 2015 rentabilita vlastných nákladov na hektár dosiahla úroveň 26,89 %.
Key words:
produkcia, rentabilita , pšenica, ekonomika, vývoj, poľnohospodárske družstvo, hektárová úroda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited