Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     Absolvent
     
     Závěrečná práce     Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ochrana hospodárskej súťaže
Autor:
Bc. Bernadeta Kendrová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Ochrana hospodárskej súťaže
Abstrakt:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je ochrana hospodárskej súťaže, jej dôležitosť v trhových ekonomikách a nevyhnutnosť v hospodárskej politike štátu. Úlohou štátu je primerane zasahovať do hospodárskej súťaže a chrániť jej rozvoj prostredníctvom určitých pravidiel. Realizácia súťažných pravidiel zabraňuje tak podnikateľským subjektom, ako aj štátu, vytvárať také prekážky a bariéry, ktoré by mohli mať za následok porušenie, prípadne odstránenie hospodárskej súťaže. Obsahom prvej kapitoly je teoretický prehľad, ktorý je pohľadom domácich aj zahraničných autorov na danú problematiku. Prvá kapitola sa zároveň člení na štyri podkapitoly, ktoré umožňujú lepšie sa oboznámiť s riešenou témou. Postupne sa venujú hospodárskej súťaži a trhovému mechanizmu ako princípom trhovej ekonomiky, dokonalej a nedokonalej konkurencii, dôležitosti ochrany hospodárskej súťaže a napokon aj protimonopolnej politike. Druhá a tretia kapitola približujú cieľ a metodiku práce. Úlohou štvrtej kapitoly, ktorá je zároveň vlastnou prácou, bola analýza ochrany hospodárskej súťaže v Slovenskej republike a uvedenie teoretických poznatkov do praxe. Konkrétne je táto kapitola zameraná na činnosť, resp. úlohy a kompetencie Protimonopolného úradu SR. Zároveň objasňuje situáciu na Slovensku v období rokov 2013 až 2017 v oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia a koncentrácií. Zhodnotenie situácie je zhrnuté v závere práce.
Klíčová slova:
trhový mechanizmus, ochrana hospodárskej súťaže, hospodárska súťaž, konkurencia, protimonopolná politika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně