Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

     
Graduate
     
Lesson
     
          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Corruption as a part of economic policy
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Korupcia ako súčasť hospodárskej politiky
Summary:
Cieľom teoretickej časti práce je uviesť čitateľa do danej problematiky, špecifikovať druhy korupcie, jej príčiny a dôsledky, ako aj legislatívnu úpravu v boji proti korupcii v SR, vytvoriť obraz o doterajších vládnych programoch v boji s korupciou, v neposlednom rade oboznámiť so spôsobmi a druhmi merania korupcie. Hlavným cieľom praktickej časti práce je zhodnotenie korupcie v rámci inštitucionálneho prostredia hospodárskej politiky SR. V záujme splnenia hlavného cieľa obsahuje vlastná práca štyri podkapitoly. V prvej podkapitole je zhodnotená korupcia v SR podľa CPI, teda hodnotenie vnímania korupcie vo verejnej oblasti za roky 1998 – 2018. Analyzované sledované obdobie skúma rozdiely CPI indexu v období pred vstupom SR do EÚ a po vstupe, odchýlky v CPI medzi jednotlivými vládami SR a zhodnotené budú aj rozdiely vnímania korupcie v štátoch V4. Druhá podkapitola je venovaná trestaniu korupcie a hodnotí prešetrované korupčné prípady a ich prípadnú súvislosť s CPI indexom. S CPI indexom, ako aj samotným objemom korupcie súvisia aj odhalené korupčné kauzy, ktorými sa zaoberá tretia podkapitola. Poukazujú na medzery v riadení represívnych zložiek a ich efektivitu odhaľovať a následne aj trestať korupciu. Štvrtá podkapitola sa venuje samotnému odhadu korupcie pomocou tieňovej ekonomiky. Práca naplnila ciele práce a analýzou, porovnávaním a odhadom sa podarilo vyčísliť hospodárske straty spôsobené korupciou. Výsledok hovorí o celkovej strate vo výške 70 mld. €, pričom za rok 2018 je to suma cca 4 mld. €, čo odráža aj samotné odhady EÚ, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 1 – 11 mld. € ročne. Práca poukazuje na vysoký odliv zdrojov vplyvom korupcie a apeluje na celkovú reformu represívnych zložiek pri postihovaní korupcie. Významom práce je upovedomiť o problematike korupcie a jej dopadoch na všetky oblasti života.
Key words:korupcia, tieňová ekonomika, korupčná kauza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited