Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts
     
Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Agrofarm business plan
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Podnikateľský plán agrofarmy
Summary:
V teoretickej časti práce sme sa zaoberali pojmom agroturistika a prostredníctvom najaktuálnejších informácií a štatistík sme popísali aktuálny stav slovenského poľnohospodárstva a tým priblížili podmienky na podnikanie, ktorým čelia mladí farmári. Následne sme porovnali programovacie obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a popísali, čo prinesie nové obdobie 2021 – 2027 pre mladých poľnohospodárov. V závere teoretickej časti sme sa venovali projektovému manažérstvu. Hlavným cieľom diplomovej práce je zhotovenie podnikateľského plánu mladého farmára zameraného na vytvorenie novej služby agroturistiky pre poľnohospodársky podnik. V rámci podnikateľského plánu sa vypracuje aktuálny projekt z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre podporu MSP, ktoré prispejú k rozvoju endogénneho potenciálu cestovného ruchu vo vybranom okrese. V rámci projektu sa overí oprávnenosť žiadateľa, ktorá je podmienená finančnou situáciou podniku. Následne sa popíše celý projekt a zostaví sa jeho finančná analýza. Vypracuje sa SWOT analýza, konkurenčná analýza a identifikujú sa možné riziká a ich eliminácia. Na záver práce sa popíše ako bude agroturistika na farme prebiehať a tiež sa predstaví itinerár farmy.
Key words:
mladý farmár, projekt, podnikateľský plán, agroturistika, rodinná farma, poľnohospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited