Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

     
     
Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Economic security of the company for market entry
Written by (author):
Ing. Soňa Baranová
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomická bezpečnosť podniku pri vstupe na trh
Summary:
Cieľom diplomovej práce je pomocou analytických metód a vybraných ukazovateľov podnikovej diagnostiky zhodnotiť ekonomickú bezpečnosť podniku pri jeho vstupe na zahraničný trh. Subjektom nášho záujmu bola spoločnosť Henkel Slovensko, s r.o., ktorá je súčasťou Henkel Central Eastern Europe. Diplomová práca má teoreticko-analytický charakter a pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich kapitol. V teoretickej časti sme terminologicky vymedzili základné pojmy a pojmy priamo súvisiace s témou. V praktickej časti sme pomocou vybraných ukazovateľov identifikovali a zhodnotili zdroje hmotnej a nehmotnej formy, ktoré podnik využíva na zabezpečenie svojej ekonomickej bezpečnosti. Súčasne aj indikátory na identifikáciu ekonomických rizík a nerovnovážnych stavov za sledované obdobie od roku 2017 do roku 2018. Na základe strategickej analýzy nami získaných údajov zo sekundárnych zdrojov môžeme konštatovať, že realizovaná analýza priniesla významné zistenia v zmysle nami stanoveného hlavného cieľa. Súčasne aj menších, čiastkových cieľov, ktoré vyplývajú zo skúmanej problematiky.
Key words:
Globalizácia, Finančná analýza, PEST, SWOT, Ekonomická bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited