Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent     
     
Závěrečná práce
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Saldo agroobchodu SR
Autor:
Pracoviště:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Saldo agroobchodu SR
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je analýza vývoja salda agroobchodu Slovenskej republiky za obdobie od roku 2004 do roku 2011, pričom sa zameriava aj na teritoriálnu a komoditnú štruktúru bilancie. V rámci teritórií sa práca zaoberá krajinami EÚ, tretími krajinami a susednými krajinami Slovenska. Z komoditného zloženia analyzuje päť komodít s najvyšším kladným a päť komodít s najvyšším záporným saldom. Práca sa skladá z úvodu, štyroch kapitol a záveru. V prvej kapitole sú definované základné pojmy týkajúce sa danej problematiky, ako zahraničný obchod, význam, funkcie a formy zahraničného obchodu, platobná bilancia, saldo, podľa domácich i zahraničných autorov. Druhá kapitola predstavuje základný cieľ práce a ďalšie čiastkové ciele. Metodický postup, na základe ktorého boli splnené dané ciele, je predmetom tretej kapitoly. Posledná, štvrtá kapitola obsahuje dosiahnuté výsledky v oblasti salda agroobchodu za sledované obdobie a ich analýzu. Stanovené ciele boli v tejto kapitole splnené. Na základe výsledkov práce možno konštatovať, že saldo agroobchodu Slovenska je počas všetkých ôsmich rokov záporné. Rovnako je záporné aj vo vzťahu k EÚ27 a tretím krajinám. Zo susedných krajín je bilancia kladná s Maďarskom, Rakúskom a Ukrajinou. Medzi komodity s najvyšším kladným saldom v roku 2004 patrí slad, tekuté mlieko a smotana, slnečnicové semená, živý hovädzí dobytok a repný cukor. Najvyšší záporný rozdiel medzi vývozom a dovozom dosiahli komodity ako cigarety, prípravky používané na výživu zvierat, pokrutiny po extrakcii sójového oleja, potravinové prípravky a bravčové mäso. Vzhľadom na to, že poľnohospodárstvo a s ním spojené potravinárstvo sú strategickými odvetviami v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou, je potrebné sledovať ich vývoj, a to aj vrámci zahraničnej výmeny.
Klíčová slova:
agroobchod, saldo, teritoriálna štruktúra, komoditná štruktúra, zahraničný obchod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně