Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

     
     Lesson
     
Final thesis
     Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:The Impact of Globalization and Integration on Agricultural Policy and Trade
Written by (author):
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Department:
Opponent 1:doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Opponent 2:
Opponent 3:
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv globalizácie a integrácie na poľnohospodársku politiku a obchod
Summary:
Cieľom súboru prác je zachytiť problematiku poľnohospodárskej politiky a slovenského zahraničného agroobchodu pred a po vstupe SR do EÚ, problematiku vzťahu poľnohospodárskej politiky, obchodu a životného prostredia, agropotravín a spotrebiteľa. Agropotravinárstvo a agropotravinárska politika patria k základným odvetviam a politikám v rámci hospodárstva štátu a jeho hospodárskej politiky. Agropotravinársky komplex plní množstvo funkcií, ktorých významnosť sa vplyvom globalizácie menila. V súčasnom období globálnej krízy sa začína do popredia dostávať sociálna funkcia tohto národohospodárskeho odvetvia, a to hlavne prostredníctvom tvorby pracovných miest na vidieku. Udržiavanie vidieckej krajiny, ochrana životného prostredia, potravinová bezpečnosť a kvalita sú nevyhnutným a náročným predpokladom úspešného podnikania v tomto odvetví. Napriek náročným podmienkam je podpora domáceho podnikania pre ekonomický rozvoj prijateľnejšia ako lacné a pochybné dovozy agropotravinárskych produktov.
Key words:
Globalizácia, Poľnohospodárska politika, Zahraničný agroobchod, Agropotraviny, Spotrebiteľ, Životné prostredie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited