Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of changes in consumption of Slovak households
Written by (author): Ing. Miroslava Fraňová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza zmien spotreby slovenských domácností
Summary:Diplomová práca je zameraná na analýzu zmien, ktoré nastali v spotrebe slovenských domácností v období rokov 2004 -- 2010, ako aj faktorov, ktoré ovplyvňujú vývoj spotreby. Za najdôležitejší ekonomický faktor determinujúci spotrebu je považovaný príjem domácností. V práci je venovaná pozornosť úrovni, ako aj štruktúre hrubých peňažných príjmov a taktiež čistých peňažných príjmov domácností. Ceny predstavujú ďalší významný ekonomický determinant spotreby, ktorý je v práci analyzovaný. Pozornosť je upriamená najmä na vývoj úrovne a štruktúry hrubých peňažných výdavkov, čistých peňažných výdavkov a spotrebných výdavkov. Rovnako ako príjmy, aj výdavky sú analyzované nielen za domácnosti spolu, ale aj v jednotlivých skupinách domácností - domácnosti zamestnancov, domácnosti SZČO, domácnosti dôchodcov a domácnosti ostatných. Všetky skupiny domácností vynakladajú najviac na uspokojenie základných potrieb, teda na potraviny, bývanie a energie. Porovnanie príjmov a výdavkov domácností poukázalo na schopnosť domácností tvoriť zo svojich príjmov len minimálne rezervy. Domácnosti dôchodcov a domácnosti ostatných dokonca míňali v niektorých rokoch sledovaného obdobia viac ako boli ich príjmy. Vplyv čistých peňažných príjmov na výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje sme analyzovali pomocou regresnej analýzy. Na základe lineárneho regresného modelu sme potvrdili silnú závislosť medzi uvedenými premennými vo všetkých skupinách domácností.
Key words:spotreba, príjmy, výdavky, spotreba potravín, domácnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited