Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The influence of e-commerce on company efficiency
Written by (author): Ing. Peter Pilarčík
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kollár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv e-obchodu na výkonnosť podniku
Summary:V predkladanej diplomovej práci bolo hlavným cieľom posúdiť vplyv elektronického obchodu na podnikovú výkonnosť. Na zabezpečenie dosiahnutia hlavného cieľa bolo potrebné vypracovať čiastkové ciele. Prvým krokom bolo preskúmanie analyzovaných podnikov. Dôležitým aspektom práce bolo, že podniky pôsobia vo viacerých oblastiach hospodárstva, nakoľko v dnešných informačných dobách má elektronické obchodovanie významnú úlohu pri obchodných procesoch firiem. V práci bolo využité kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie vplyvu elektronického obchodu na výkonnosť podniku. Pri kvalitatívnom vyjadrení bola použitá formu dotazníka. V dotazníku sme zadali cielené otázky, ktoré v konečnom dôsledku odzrkadľovali zapojenie podniku v elektronickom obchodovaní, a zároveň vplyv na podnikovú výkonnosť. S vypracovávaním dotazníka bola úzko spätá aj tvorba hypotéz. Kvantitatívnym vyjadrením bola vypočítaná efektívnosť elektronického obchodu. Posledným krokom bolo vyhodnotenie jednotlivých otázok, na ktoré respondenti odpovedali. Pri vyhodnotení odpovedí jednotlivých respondentov sme využili grafické znázornenie, ako aj štatistické vyjadrenie závislosti odpovedí jednotlivých respondentov, respektíve potvrdenie alebo vyvrátenie hypotéz a následné interpretácie. Na základe uvedených čiastkových cieľov sa nám podarilo zistiť, do akej miery ovplyvňuje elektronický obchod náklady, konkurencieschopnosť, produktivitu práce a ostatné faktory, ktoré determinujú výkonnosť podniku.
Key words:elektronický obchod, elektronické podnikanie, výkonnosť podniku, kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited