Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Global trade with biofuels
Written by (author): Ing. Ema Reháková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Globálny trh s biopalivami
Summary:Témou diplomovej práce je analýza stavu a vývoja globálneho trhu s biopalivami so zameraním na celkovú produkciu bionafty a bioetanolu vo svete. K naplneniu hlavného cieľa prispievajú čiastkové ciele, ktorými sú: prognóza budúceho vývoja svetovej produkcie, prehľad aktuálnej situácie medzinárodného obchodu so zameraním na importované a exportované množstvá v rámci vybraných regiónov, oboznámenie sa s politikami, ktoré sú uplatňované na podporu obnoviteľných pohonných hmôt v rámci Európskej únie a zhodnotenie súčasnej situácie na Slovensku. Nakoľko obmedzenosť pôdneho fondu a využiteľnosť poľnohospodárskej pôdy majú svoje limity, súčasťou tejto práce je analýza dopadu jednotlivých mandátov na výmeru pôdy pre energetické plodiny na Slovensku, v našom prípade ide o kukuricu a repku. Jeho cieľom bolo poukázať na jeden z mnohých dôsledkov politík uplatňovaných v oblasti biopalív. Hlavným zámerom tejto diplomovej práce je poukázať tiež na dôležitosť výroby alternatívnych zdrojov pohonných hmôt, ktoré majú globálny potenciál znižovať energetickú závislosť dnešnej spoločnosti na fosílnych palivách, takisto prispievajú k ochrane životného prostredia, k zaisteniu energetickej bezpečnosti, k rozvoju vedy a výskumu v oblasti biopalív, a tiež k rozvoju technológii viažucich sa k využívaniu kvapalných biopalív.
Key words: produkcia, globálny trh, biopalivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited