Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:effective cost management of company
Written by (author): Ing. Jana Trčová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Anton Kopál
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Efektívne riadenie nákladov podniku
Summary:Hlavným cieľom každého podniku je maximalizácia zisku pri minimalizácií nákladov. Náklady vznikajú v každej oblasti realizácie samotného výrobku, t.j. od objednávky a dodávky materiálu cez spracovanie, produkciu výrobku až po zabezpečenie odbytu. Správny nákladový a kalkulačný systém umožňuje analyzovať, kontrolovať a zefektívňovať náklady v jednotlivých výrobných centrách. Cieľom diplomovej práce je vykonať analýzu štruktúry nákladov pekárne BAGET, ktorej predmetom činnosti je výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov. Zamerali sme sa na sledovanie vývoja nákladov, horizontálnu a vertikálnu analýzu nákladov, analýzu nákladov pomocou vybraných finančných ukazovateľov a analýzu kalkulačného systému podniku. Jednotlivé analýzy sme vykonávali na základe súvahy, výkazu ziskov a strát a potrebnej vnútropodnikovej dokumentácie poskytnutej podnikom za sledované obdobie 2008 -- 2010. Na záver sme navrhli možnosti a opatrenia, ako podnik môže znižovať svoje náklady a dosiahnuť tak efektívne riadenie v oblasti nákladov. Odhalili sme miesta, v ktorých podnik môže svojou činnosťou náklady minimalizovať a miesta, v ktorých dosahovali hodnoty nákladov primeranú úroveň. Môžeme zhodnotiť, že poznať vývoj a štruktúru nákladov je jedným z krokov na zabezpečenie úspešnosti podniku. Kľúčové slová : analýza nákladov, efektívne riadenie, kalkulácia nákladov, minimalizácia nákladov, nákladový a kalkulačný systém
Key words:kalkulácia nákladov, nákladový a kalkulačný systém , efektívne riadenie , minimalizácia nákladov, analýza nákladov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited