Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The variability analysis of company profit
Written by (author): Ing. Mária Králiková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza variability zisku podniku
Summary:Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo určiť mieru pozitívneho a negatívneho vplyvu faktorov na variabilitu ziskovosti družstevnej spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. z účtovných výkazov z období 2001 -- 2010. Práca obsahuje prehľad o stave riešenej problematiky. Vďaka čiastkovým analýzam, ktoré poskytujú prehľad o hospodárení spoločnosti, sme mohli skúmať variabilitu výsledku hospodárenia. Ktorý patrí k jedným z najdôležitejších ukazovateľov vo finančnom manažmente podniku. V teoretickej časti práce sme uviedli pozitívne a negatívne dôsledky a príčiny spôsobujúce variabilitu zisku. Ziskovosť, solventnosť a likvidita patria k hlavným cieľom každého podnikania, ktoré sa pod vplyvom týchto faktorov neustále menia. Práca prináša všeobecný prehľad o súčasnej situácií danej spoločnosti. Pre lepšie pochopenie variability zisku sme v teoretickej časti práce identifikovali determinanty rovnako aj ich vplyv na premenlivosť výsledku hospodárskej činnosti. Väčšina odbornej literatúry uvádza, že cenová variabilita vstupných cien a cien výstupov má najväčší vplyv na dosiahnutie zisku. Zároveň tieto determinanty vplývajú na jeho variabilitu. Závisí od nich ziskovosť a celkový vývoj spoločnosti. Pomocou použitých štatistických metód sme vyčíslili variabilitu vstupných faktorov na výsledok hospodárenia. Tak ako je dôležité pre podniky dosiahnuť zisk, malo by byť pre nich prioritou zistiť príčiny a pozitívne či negatívne dôsledky na variabilitu zisku.
Key words:ziskovosť, variabilita zisku, faktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited