Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The economic impacts of energy crops production on agriculture
Written by (author): Ing. Kristína Richterová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Partlová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomické dopady produkcie energetických plodín na poľnohospodárstvo
Summary:Diplomová práca sa zaoberá ekonomickými dopadmi produkcie energetických plodín na poľnohospodárstvo. Cieľom práce je analýza a zhodnotenie vplyvu pestovania energetických plodín na poľnohospodárske podniky na Slovensku. Práca obsahuje teoreticky vymedzené pojmy v oblasti energetických plodín, biomasy, možnosti využívania a potenciál poľnohospodárskych pôd na pestovanie energetických plodín, využitie energie z biomasy na pokrytie energetických nákladov v podniku a SWOT analýzu, na základe ktorej sú posudzované silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia pestovania energetických plodín na Slovensku. Hlavnou časťou diplomovej práce je analýza a zhodnotenie možnosti znižovania nákladov na energie, ktoré sa dá dosiahnuť v poľnohospodárskom podniku vlastnou produkciou energie z biomasy. Na základe výsledkov analýzy je možné konštatovať, že pre poľnohospodárske podniky je výhodné zaoberať sa pestovaním energetických plodín a bolo by užitočné, aby sa využíval potenciál pôdy, ktorá je na Slovensku.
Key words:energetické plodiny, biomasa, poľnohospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited