Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Volatility of prices of food and agricultural commodities
Written by (author): Ing. Andrea Fodorová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Volatilita cien potravín a agrokomodít
Summary:Dostupnosť potravín v postačujúcom množstve a kvalite je z hľadiska zabezpečenia základných životných potrieb pre obyvateľa každej krajiny veľmi dôležitá. Fluktuácia cien je bežnou súčasťou dobre fungujúceho trhu s agrárnymi komoditami. Ak sa však tieto zmeny stanú výraznejšími a nepredvídateľnejšími, potom môžeme v tejto súvislosti hovoriť o kolísavosti cien (volatilite). V súčasnosti existujú rôzne názory, ktoré sa snažia objasniť príčiny jej vzniku. V otázke jej dôsledkov platí vo všeobecnosti zhoda, že extrémna kolísavosť cien môže ohroziť svetovú potravinovú bezpečnosť. Predkladaná diplomová práca je venovaná práve tejto problematike.V prvých kapitolách sme sa zamerali na vývoj cien potravín na Slovensku i v zahraničí. Pre analýzu sa zvolili nasledovné komodity - mäso, cukor, vajcia, obilniny. Dôležitá je tiež otázka ako vplýva volatilita cien na vývoz a dovoz zahraničného obchodu. Tej sa v diplomovej práci venujeme cez ukazovatele komparatívnych výhod a indexu čistej obchodnej výkonnosti. Ďalšia časť je venovaná faktorom, ktoré ovplyvňujú volatilitu cien potravín a agrokomodít a komparácii cien vybraných agropotravinárskych komodít v rámci krajín EÚ a V4. Posledná časť je venovaná dopadu globálnej finančnej a hospodárskej krízy ako hlavného faktora ovplyvňujúceho volatilitu cien potravín. Nakoľko potraviny sú veľmi nevyhnutnou položkou a ľudia ich potrebujú na prežitie, ich vyššia ceny vedie k nedostupnosti pre široké vrstvy populácie. Neriešenie tohto problému môže mať ďalekosiahle politické dôsledky.
Key words:ceny potravín, kolísavosť cien potravín, hospodárska kríza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited