Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the determinants of business performance
Written by (author): Ing. Emília Auxtová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza determinantov výkonnosti podniku
Summary:Výkonnosť podniku, jej meranie, determinanty a zvyšovanie sú neustále diskutovanou témou. Zároveň vnímanie a vysvetľovanie jednotlivých pojmov tejto problematiky je veľmi nejednotné. Autori majú rôzne pohľady na to, kedy je podnik výkonný, aké faktory ovplyvňujú jeho výkonnosť, ako ju vieme zmerať a pod. Diplomová práca je logicky členená na päť kapitol. V úvodnej kapitole diplomovej práce sme sa venovali objasneniu tejto tematiky z odborného hľadiska, ktoré zahŕňa definície a názory autorov doma i v zahraničí. Taktiež i prístupy k hodnoteniu a meraniu výkonnosti podniku. Ďalej sme stručne uviedli ako sa prostredníctvom rôznych metód dá výkonnosť prognózovať, aké sú determinanty a možnosti jej zvyšovania. Druhá kapitola definuje cieľ práce. Cieľom bolo uviesť prehľad o teoretickom pozadí pre pochopenie tejto problematiky, a následne prakticky zanalyzovať výkonnosť a jej determinanty na konkrétnom poľnohospodárskom podniku. Výkonnosť konkrétneho podniku sme analyzovali prostredníctvom metód, ktoré sú definované v tretej kapitole práce. Konkrétne v štvrtej kapitole, ktorú tvorí vlastná práca, boli využité metódy finančno-ekonomickej analýzy a regresnej analýzy. Taktiež sme porovnali dosiahnutú výkonnosť skúmaného podniku s poľnohospodárskym odvetvím. V závere vlastnej práce sme sa prostredníctvom predikčných modelov pokúsili o prognózu vývoja výkonnosti do budúcnosti. Všetky výsledky sme zhrnuli, vyhodnotili a vyvodili záver, že analyzovaný podnik je výkonný. Následne po detailnej analýze sme odporučili opatrenia na udržanie a zlepšenie výkonnosti Podniku XY.
Key words:výkonnosť podniku, determinanty výkonnosti, rentabilita, zadlženosť, regresná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited