Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Economic convergence of the countries of the European Union
Written by (author): Ing. Pavol Sečiansky
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomická konvergencia krajín Európskej únie
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou ekonomickej konvergencie krajín Európskej únie. Cieľom práce je zanalyzovať ekonomickú konvergenciu, ktorá sa rozdeľuje na nominálnu a reálnu. Nominálna konvergencia predstavuje schopnosť štátov dosahovať určité hodnoty makroekonomických ukazovateľov, ktoré zabezpečia stabilný vývoj ekonomiky konkrétnej krajiny. V diplomovej práci sme nominálnu konvergenciu hodnotili podľa inflácie, deficitu, resp. prebytku štátneho rozpočtu a verejného dlhu. Reálna konvergencia predstavuje dobiehanie bohatších krajín chudobnejšími. Na analýzu reálnej konvergencie sme použili dva ukazovatele, a to hrubý domáci produkt na obyvateľa a rast hrubého domáceho produktu. Jednotlivé druhy konvergencií sme hodnotili v troch krokoch. V prvom sme hodnotili konvergenciu vybraných ôsmich krajín Európskej únie z rôznych regiónov. Následne sme hodnotili konvergenciu medzi štyrmi krajinami zo štyroch rôznych regiónov EÚ a v treťom kroku sme analyzovali konvergenciu krajín z vybraného regiónu EÚ. Pri hodnotení nominálnej konvergencie podľa inflácie, za konvergujúce krajiny môžeme označiť Česko a Slovensko a podľa deficitu, resp. prebytku štátneho rozpočtu Estónsko a Dánsko. Podľa ukazovateľa verejný dlh boli takmer všetky analyzované krajiny konvergujúce okrem Belgicka, Talianska a Grécka. Z pohľadu reálnej konvergencie, konvergujúcimi krajinami boli napr. Slovensko, Maďarsko a nekonvergujúcou krajinou bolo Bulharsko. Na záver práce sme zhodnotili vplyv spotreby, investícií, vládnych výdavkov a čistého exportu na hrubý domáci produkt desiatich vybraných krajín, keďže hrubý domáci produkt je jeden z najvýznamnejších makroekonomických ukazovateľov hodnotiacich konvergenciu.
Key words:nominálna konvergencia, reálna konvergencia, maastrichtské kritériá, Európska únia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited